Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy jest instytucją kultury powołaną przez Gminę Płośnica, na czele z Wójtem Gminy Płośnica. Podstawowym celem działania Ośrodka jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury w gminie. Gminny Ośrodek Kultury tworzy kulturę gminy i odpowiada na zapotrzebowania jej mieszkańców w zakresie rozwoju kulturalnego, ale również podejmuje działania z zakresu edukacji i wychowania. Ośrodek pełni również funkcję informacyjną na temat bieżących wydarzeń kulturalnych w Gminie. W programie działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy jest miejsce zarówno na to co lokalne, tradycyjne, historyczne, jak i to, co nowoczesne, globalne i uniwersalne. Gminny Ośrodek Kultury ma łączyć pokolenia, poszerzać horyzonty kulturalne oraz uświadamiać mieszkańcom gminy Płośnica bogactwo kulturowe ich korzeni oraz to, które jest w nich samych. Poprzez łączenie pokoleń i integrację środowisk lokalnych Gminny Ośrodek Kultury ma zamiar umocnić w ludziach więź łączącą ich z historią i przyszłością gminy, aby zachować, ochronić i rozwijać ją dla przyszłych pokoleń.

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy prowadzi warsztaty, zajęcia świetlicowe, taneczne, wokalne, teatralne. Organizuje spotkania, wystawy, koncerty, festyny, konkursy, festiwale oraz przeglądy.
Przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Klub +50, grupy taneczne. Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy opiekuje się również zespołem śpiewaczym i kapelą ludową "Echo" ze Skurpia.

Podstawowe zadania GOK to tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury oraz stymulowanie, rozwijanie i zaspakajanie zróżnicowanych potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców całej gminy (również osób starszych), a także prowadzenie i rozpowszechnianie promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Do szczegółowego zakresu działania Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy należą:

  1. rozpoznawanie, pobudzanie i zaspokajanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
  2. przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
  3. kształtowanie wzorów i nawyków uczestnictwa w kulturze;
  4. edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
  5. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
  6. tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą, kulturą i sztuką;
  7. tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego;